Thiruchchikkaaran's Blog

ஆபிரகாம் படையல் இட்டு வழிபட்ட மும்மூர்த்திகள்!

Posted on: December 24, 2010


 

மத்தியக் கிழக்கு பகுதியில்  வசித்த மக்களுக்கு மூப்பராகவும், மிகவும் மரியாதைக்குரியவராகவும் குறிப்பிடப்படுபவர் ஆபிரகாம் ஆவார். யூத, கிறிஸ்தவ , இஸ்லாமிய மதத்தினரால் ஆபிரகாம் முக்கிய ப்ராபட் (Prophet)  ஆக கருதப்படுகிறார். 
  
 கடவுள் அவருக்கு காட்சி தந்தாகவும், மும் மூர்த்தி சொரூபமாக ஆபிரஹாம் வீட்டுக்கு வந்ததாகவும்,   ஆபிரஹாம் அவர்களுக்கு பால், அப்பம் படைத்து , கிடா வெட்டி படையல் போட்டு வழிபட்டதாகவும் பைபிளில் சொல்லப் பட்டு உள்ளது. இது விடயமாக பைபிளில் உள்ள வற்றை அப்படியே எடுத்து வெளி இட்டு இருக்கிறோம்.

GENESIS , CHAPTER- 18

1. பின்பு, கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்குத் தரிசனமானார். அவன் பகலின் உஷ்ணவேளையில் கூடாரவாசலிலே உட்கார்ந்திருந்து,

2. தன் கண்களை ஏறெடுத்துப் பார்க்கும்போது, இதோ, மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள்; அவர்களைக் கண்டவுடனே, அவன் கூடாரவாசலிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடித் தரை மட்டும் குனிந்து;

3. ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்களில் எனக்குக் கிருபை கிடைத்ததானால், நீர் உமது அடியேனைவிட்டுக் கடந்து போகவேண்டாம்.

4. கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டுவரட்டும், உங்கள் கால்களைக் கழுவி, மரத்தடியில் சாய்ந்துகொண்டிருங்கள்.

5. நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களைத் திடப்படுத்தக் கொஞ்சம் அப்பம் கொண்டுவருகிறேன்; அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வழியே போகலாம்; இதற்காகவே அடியேன் இடம்வரைக்கும் வந்தீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நீ சொன்னபடி செய் என்றார்கள்.

6. அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய்க் கூடாரத்தில் சாராளிடத்திற்குப் போய்: நீ சீக்கிரமாய் மூன்றுபடி மெல்லிய மாவு எடுத்துப் பிசைந்து, அப்பம் சுடு என்றான்.

7. ஆபிரகாம் மாட்டுமந்தைக்கு ஓடி, ஒரு நல்ல இளங்கன்றைப் பிடித்து, வேலைக்காரன் கையிலே கொடுத்தான்; அவன் அதைச் சீக்கிரத்தில் சமைத்தான்.

8. ஆபிரகாம் வெண்ணெயையும் பாலையும் சமைப்பித்த கன்றையும் எடுத்து வந்து, அவர்கள் முன்பாக வைத்து, அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான்; அவர்கள் புசித்தார்கள்.

9. அவர்கள் அவனை நோக்கி: உன் மனைவி சாராள் எங்கே என்றார்கள்? அதோ கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றான்.

10. அப்பொழுது அவர்: ஒரு உற்பவகாலத்திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்குத் திரும்ப வருவேன்; அப்பொழுது உன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். சாராள் அவருக்குப் பின்புறமாய்க் கூடாரவாசலில் இதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.

11. ஆபிரகாமும் சாராளும் வயதுசென்று முதிர்ந்தவர்களாயிருந்தார்கள்; ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்றுபோயிற்று.

12. ஆகையால், சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து: நான் கிழவியும், என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயதுள்ளவருமானபின்பு, எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ என்றாள்.

13. அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி: சாராள் நகைத்து, நான் கிழவியாயிருக்கப் பிள்ளைபெறுவது மெய்யோ என்று சொல்வானேன்?

14. கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? உற்பவகாலத்திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்குத் திரும்ப வருவேன்; அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார்.

15. சாராள் பயந்து, நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். அதற்கு அவர்: இல்லை, நீ நகைத்தாய் என்றார்.

16. பின்பு அந்தப் புருஷர் எழுந்து அவ்விடம்விட்டு, சோதோமை நோக்கிப் போனார்கள்; ஆபிரகாமும் அவர்களோடே கூடப்போய் வழிவிட்டனுப்பினான்.

17. அப்பொழுது கர்த்தர்: ஆபிரகாம் பெரிய பலத்த ஜாதியாவதினாலும், அவனுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினாலும்,

18. நான் செய்யப்போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ?

19. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்குச் சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும், தனக்குப் பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும்: நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து, கர்த்தருடைய வழியைக் காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார்.

20. பின்பு கர்த்தர் சோதோம் கொமோராவின் கூக்குரல் பெரிதாயிருப்பதினாலும், அவைகளின் பாவம் மிகவும் கொடிதாயிருப்பதினாலும்,

21. நான் இறங்கிப்போய், என்னிடத்தில் வந்து எட்டின அதின் கூக்குரலின்படியே அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களோ இல்லையோ என்று பார்த்து அறிவேன் என்றார்.

22. அப்பொழுது அந்தப் புருஷர் அவ்விடம்விட்டுச் சோதோமை நோக்கிப் போனார்கள்; ஆபிரகாமோ பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றுகொண்டிருந்தான்.

23. அப்பொழுது ஆபிரகாம் சமீபமாய்ச் சேர்ந்து: துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் அழிப்பீரோ?

24. பட்டணத்துக்குள்ளே ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள், அதற்குள் இருக்கும் அந்த ஐம்பது நீதிமான்கள்நிமித்தம் இரட்சியாமல் அந்த ஸ்தலத்தை அழிப்பீரோ?

25. துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் சங்கரிப்பது உமக்குத் தூரமாயிருப்பதாக; நீதிமானையும் துன்மார்க்கனையும் சமமாய் நடப்பிப்பது உமக்குத் தூரமாயிருப்பதாக; சர்வலோக நியாயாதிபதி நீதிசெய்யாதிருப்பாரோ என்றான்.

26. அதற்குக் கர்த்தர்: நான் சோதோமில் ஐம்பது நீதிமான்களைக் கண்டால், அவர்கள் நிமித்தம் அந்த ஸ்தலமுழுதையும் இரட்சிப்பேன் என்றார்.

27. அப்பொழுது ஆபிரகாம் பிரதியுத்தரமாக: இதோ, தூளும் சாம்பலுமாயிருக்கிற அடியேன் ஆண்டவரோடே பேசத்துணிந்தேன்.

28. ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்களுக்கு ஐந்துபேர் குறைந்திருப்பார்கள்; அந்த ஐந்துபேர்நிமித்தம் பட்டணமுழுதையும் அழிப்பீரோ என்றான். அதற்கு அவர்: நான் நாற்பத்தைந்து நீதிமான்களை அங்கே கண்டால், அதை அழிப்பதில்லை என்றார்.

29. அவன் பின்னும் அவரோடே பேசி: நாற்பது நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான். அதற்கு அவர்: நாற்பது நீதிமான்கள்நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார்.

30. அப்பொழுது அவன்: நான் இன்னும் பேசுகிறேன், ஆண்டவருக்குக் கோபம் வராமலிருப்பதாக; முப்பது நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான். அதற்கு அவர்: நான் முப்பது நீதிமான்களை அங்கே கண்டால், அதை அழிப்பதில்லை என்றார்.

31. அப்பொழுது அவன்: இதோ, ஆண்டவரோடே பேசத்துணிந்தேன்; இருபது நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான். அதற்கு அவர்: இருபது நீதிமான்கள்நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார்.

32. அப்பொழுது அவன்: ஆண்டவருக்குக் கோபம் வராதிருப்பதாக; நான் இன்னும் இந்த ஒருவிசைமாத்திரம் பேசுகிறேன்; பத்து நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான். அதற்கு அவர்: பத்து நீதிமான்கள்நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார்.

33. கர்த்தர் ஆபிரகாமோடே பேசிமுடிந்தபின்பு போய்விட்டார்; ஆபிரகாமும் தன்னுடைய இடத்துக்குத் திரும்பினான்.

GENESIS , CHAPTER- 18

1. And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;

2. And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,

3. And said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:

4. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:

5. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.

6. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth.

7. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it.

8. And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.

9. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.

10. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.

11. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women.

12. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?

13. And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?

14. Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.

15. Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.

16. And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.

17. And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;

18. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

19. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

20. And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;

21. I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.

22. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.

23. And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?

24. Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein?

25. That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?

26. And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.

27. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes:

28. Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it.

29. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty’s sake.

30. And he said unto him, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.

31. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty’s sake.

32. And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten’s sake.

33. And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.

Advertisements

7 Responses to "ஆபிரகாம் படையல் இட்டு வழிபட்ட மும்மூர்த்திகள்!"

வணக்கம் தோழர்,
வித்தியாசமான பார்வை.பாருங்கள் ஏகத்துவ மதங்களின் பிதாமகரின் செய்லாக அவர்களின் வேத புத்தகங்களில் கூறப்படுவது ஒரு பல தெய்வ (இந்து) மத நம்பிக்கையாளருக்கு வேறு விதமாக படுகிறது.

ஆராய்சிசியாளர்கள் கூட பல தெய்வ வழிபாட்டில் இருந்தே,ஓரிறை கொள்கை தோன்றியதாக கூறுகிறார்கள்.
நன்றி.

வணக்கம் தோழர் தனராஜ் அவர்களே. வருகைக்கும் கருத்துப் பதிவுக்கும் நன்றி .

உங்களின் கருத்து மதக் கோட்பாடுகளில் உங்களுக்கு இருக்கும் விரிவான புலமையை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. பாராட்டுகிறேன்.

பல கடவுள்களை வழிபடுகிறார்களோ , ஒரு கடவுளை வழிபடுகிறார்களோ அதை யாரும் வெறுக்க வேண்டியதில்லை என்பதே நம் கருத்து. அவரவர் அமைதியான முறையிலே வழிபடும்போது அதை நாம் கண்டிக்க ஒன்றுமில்லை .

இதைதான் வழிபட வேண்டும், இப்படித்தான் வழி பட வேண்டும் , அந்த முறையையே எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று வேறு வழிபாட்டு முறைகளையோ, தெய்வங்களையோ சகித்துக் கொள்ள முடியாத நிலைக்கு சென்று விடுவது மத வெறியின் ஆரம்பமாகி விடுகிறது அல்லவா. .

உங்களின் பங்களிப்புக்கு மிக்க நன்றி தோழர் தனராஜ்.

//உங்களின் பங்களிப்புக்கு மிக்க நன்றி தோழர் தனராஜ்.//
நன்றி தோழர் ,
மனங்களை மதங்களின் மூலமாக ஒன்றினைக்க முயலும் உங்கள் பங்களிப்பும் அருமை.

உங்களுக்கு பிடித்த தோழர் இயேசுவிற்கும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.

நண்பரே எனது கருத்தைப் பதிவு செய்கிறேன், நிதானமாக கவனியுங்கள்; நீங்கள் எனது கருத்தை ஏற்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, இப்படியும் இருக்கலாமோ என்று யோசித்தாலும் போதும்; நான் அதுபோல யோசித்ததன் விளைவாகவே இதோ எழுதுகிறேன்; புருஷர் எனப்படுபவர் மூவர்; அவர்களை விருந்துபசரித்தார் ஆபிரகாம்; அவர்களில் ஒருவரோ அல்லது மூவருமோ பேசிய அர்த்தம் “கர்த்தர்” பேசினார் என்பதில் கொள்வது தகாது;ஆனாலும் அந்த மூன்று புருஷரும் இறைவனின் கட்டளையை நிறைவேற்ற பூமிக்கு வந்த இறைத் தூதர்கள் என்பது மட்டுமே ஏற்புடையது;வேதத்தில், “அப்போது கர்த்தர் இன்னாரை நோக்கி” என்று சொல்லப்படுபவற்றுக்கு இறைவனின் நேரடி பிரஸன்னம் தேவையில்ல்லை, மாறாக அகத்தூண்டல் அல்லது அசரீரி குரலே கூடப் போதுமானது; எனவே ஆபிரகாமின் கூடாரத்தில் பிரசன்னமாகியது கர்த்தர் அல்ல, 3 தூதர்களாக இருக்கலாம் என்பது மற்றொரு பார்வையாகும்.

அன்புக்குரிய சகோதரர் சில்சாம் அவர்களே,

உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துப் பதிவிற்கும் முதற்கண் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களைப், பார்வையை முன் வைக்கலாம், வரவேற்கிறோம்.

அந்த மூவரின் வடிவில் கடவுள் வந்தாரா அல்லது அவர்கள் இறைத் தூதர்களா என்பதை எப்படி புரிதல் செய்வது?

கர்த்தர் பிரசன்னமானார் என்று எழுதி, ஆபிரகாம் பார்க்கையில் மூவர் நின்று இருந்தனர் என்று எழுதி உள்ளது

ஆங்கில பைபிளை எடுத்துப் பார்த்தாலும் அதிலே ஆபிரகாம் அம்மூவரையும் “(3.) And said My Lord”
என்று அழைத்து இருக்கிறார். தமிழும் சரியான மொழி பெயர்ப்பை – “ஆண்டவரே,” -என்று போட்டு இருக்கிறார்கள்.

மற்றபடி இதை நாம் எழுதுவதால், அந்த மூவரின் வடிவத்திலே கடவுளை வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லுவதாகவோ, கட்டாயப் படுத்துவதாகவோ கருத வேண்டியதில்லை. பைபிள் உட்பட பல நூல்களை நாம் படிக்கையில் அவற்றில் காணப்படுபவற்றை அனைவரும் அறியும் வண்ணம் கட்டுரையாக தருகிறோம்.

அந்த மூவரும் இறைத் தூதர்கள் என்று நீங்கள் கருதினால், அதை உங்களின் விளக்கமாக அளிக்க விரும்பினால், அதில் எனக்கு ஆட்சேபணை இல்லை.

ஆபிரகாம் அவர்களே யூத, கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய மார்க்கத்தவரால் முக்கிய இறைத் தூதராகக் கருதப் படுவது நீங்கள் நன்கு அறிந்ததே.

ஆபிரகாமை நம்ம ஊர் எம்ஜிஆருடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள் இன்னும் சில உண்மைகள் தெரியவரும்;ஒரு பிரபலமானவரை அநேகர் சொந்தங்கொண்டாடலாம்;ஆனாலும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமையுள்ள சந்ததி எதுவோ அதுவே நேரடி வாரிசாகும்;(நம்ம ஊர் எம்ஜிஆருக்கு வாரிசு இல்லை என்பது வேறு விஷயம்;நான் அவரது அரசியல் வாரிசுகளைச் சொல்லுகிறேன்.)

சிருஷ்டி கர்த்தாவான கடவுள் மனிதனிடம் இடைபடும் போது எந்த முறையையும் மேற்கொள்ளுவார்; காற்றாக, அக்கினியாக, அசரீரியாக இப்படி அவர் இடைபடும் முறைகள் வித்தியாசமானதாக இருக்கும்;

இந்நிலையில் அவருக்கு ஆபிரகாம் படையல் வைத்தான் என்று சொல்லுவது அவருடைய செயலின் மாண்பைக் குறைப்பதாக இருக்கும்; ஆபிரகாமைப் பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் அங்கே சென்றிருந்தாலும் உங்களுக்கும் படையல் வைத்திருப்பார்; அதற்காக நீங்கள் தெய்வமாகி விடமுடியுமா?

இந்துக்கள் பார்வையில் இது படையலாக இருந்தாலும் ஆபிரகாமின் பார்வையில் இது விருந்தோம்பல் பண்பாகும்; அது படையல் அல்ல; படையல் எனும் சொல்லானது உயிரற்ற சித்திரங்களுக்கும் சிலைகளுக்கும் வைக்கப்படுவது;அது ஒருபோதும் நுகரப்படுவதுமில்லை; எடுக்கப்படுவதுமில்லை; உண்ணப்படுவதுமில்லை; இறுதியில் அதனைப் பயன்ப்டுத்தவும் தைரியமின்றி காகங்களுக்கு எரிந்துவிடுகிறோம்.

இந்த செயலுடன் ஆபிரகாமின் விருந்தோம்பலை ஒப்பிடுவது அடாத காரியமாகும்;ஆபிரகாம் தன்னுடன் அசரீரியாகப் பேசி இடைபட்ட காணக்கூடாத இறைவனை மட்டுமே தொழுது சேவித்தார்; அவர் போதும் மனிதர்களையோ சிலைகளையோ வணங்கியவரல்ல;படையல் வைத்தவரும் அல்ல‌.

அன்புக்குரிய திரு. சில்சாம் அவர்களே ,

படையல் என்பது இறைவனாக கருதுபவருக்கு படைக்கப் படுவதே, அது சிலை வடிவில் இருந்தாலும் சரி, பெட்டகமாக இருந்தாலும் சரி, ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி .

//படையல் எனும் சொல்லானது உயிரற்ற சித்திரங்களுக்கும் சிலைகளுக்கும் வைக்கப்படுவது;அது ஒருபோதும் நுகரப்படுவதுமில்லை; எடுக்கப்படுவதுமில்லை; உண்ணப்படுவதுமில்லை; இறுதியில் அதனைப் பயன்ப்டுத்தவும் தைரியமின்றி காகங்களுக்கு எரிந்துவிடுகிறோம்//

சமாதான பலி, சர்வாங்க தகன பலி ஆகியவை உள்ளிட்ட பலவற்றை நீங்கள் அறிந்து இருக்கிறீர்கள். அவற்றை கர்த்தர் நேரடியாக நுகரவோ, உண்ணவோ செய்தார் என்று கருதுகிறீர்களோ?

//11. அதை ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்மேல் தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்கு இடும் தகன ஆகாரம்.//

பலி பீடத்தில் எரிக்கப் படுவது கர்த்தருக்கு எப்படி ஆகாரமாகியது. அப்படி ஆகாரமாகும் போது விக்கிரக மூர்த்திகளுக்கு படைக்கப் படுவது அந்த மூர்த்திகளுக்கு போய் சேர முடியாதா?

//சிருஷ்டி கர்த்தாவான கடவுள் மனிதனிடம் இடைபடும் போது எந்த முறையையும் மேற்கொள்ளுவார்; காற்றாக, அக்கினியாக, அசரீரியாக இப்படி அவர் இடைபடும் முறைகள் வித்தியாசமானதாக இருக்கும்;//

சிருஷ்டி கர்த்தா மனித ரூபத்திலே இடைபட முடியாதா? அதற்க்கான வலிமை அவருக்கு இல்லையா?அவர் மனித ஒருவேளை மனித வடிவில் கடவுள் வந்தால் அவர் மனிதனுக்கு சமமாக கருதப் பட்டு விடுவார் என்பதால் கடவுளை உயரிய ஸ்தாநித்திலே, மட்டுமே வைத்துப் பார்க்க வேண்டும் , மனித ரூபத்திலே இருந்து வேறுபட்ட தாகவே காண்பிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உடையவர்கள் அப்படிக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார்களா? கடவுள் மனித உருவம் எடுத்து வர நாம் பெர்மிசன் குடுத்தால் தான் அவரால் முடியுமா?

மேலும் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் எப்படிக் கருதுகிறீர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் கடவுள் எனக் கருதுகிறீர்களா இல்லையா?

//ஆபிரகாமைப் பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் அங்கே சென்றிருந்தாலும் உங்களுக்கும் படையல் வைத்திருப்பார்; அதற்காக நீங்கள் தெய்வமாகி விடமுடியுமா?//

ஆபிரஹாம் விருந்து கொடுத்த அனைவரும் கடவுள் ஆகி விட முடியாது என்று நீங்கள் சொல்வது சரிதான்.
சரி திருச்சிக்காரனும், சில்சாமும் சென்று இருந்தாலும் ஆபிரஹாம் உணவு கொடுத்து விருந்தோம்பல் செய்து இருப்பார். அதற்காக நாம் கடவுள் என அர்த்தம் இல்லைதான் .

ஆனால் கடவுள் பிரசன்னமானார் என்று எழுதி, மூவர் வடிவத்தில் காட்சி தந்ததாக, வந்ததாக பைபிளில் தானே எழுதி இருக்கிறது.

1. பின்பு, கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்குத் தரிசனமானார். அவன் பகலின் உஷ்ணவேளையில் கூடாரவாசலிலே உட்கார்ந்திருந்து,

2. தன் கண்களை ஏறெடுத்துப் பார்க்கும்போது, இதோ, மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள்;

திருச்சிகாரனாக,சில்சாமாக வந்ததாக அதில் எழுதப் படவில்லை.

ஆபிரஹாம் கடவுளுக்கு உபச்சாரம் செய்யும் போது காட்டும் பணிவை, வணக்கத்தை திருச்சிக்காரனுக்கோ, சில்சாமுக்கோ காட்டுவாரா, காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆபிரஹாம் கடவுளுக்கு படைத்தால் அது படையல், திருச்சிக்காரனுக்கு தந்தால் அது விருந்து உபச்சாரம் சரிதானே? ஆபிரஹாம், திருச்சிக்காரனையோ, சில்சாமையோ பார்த்து ஆண்டவரே என்று அழைத்து தாழப் பணிந்து வணங்கி இருப்பாரா?

//இந்த செயலுடன் ஆபிரகாமின் விருந்தோம்பலை ஒப்பிடுவது அடாத காரியமாகும்;//

பைபிளில் உள்ளதை சுட்டிக் காட்டி அதிலே தெளிவாக குறிப்பிட்டு ஆண்டவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது, . இதில் என்ன அடாத செயல், உங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்பதால் அடாத செயல் என்று கருதுகிறீர்கள் போலும்.

//ஆபிரகாம் தன்னுடன் அசரீரியாகப் பேசி இடைபட்ட காணக்கூடாத இறைவனை மட்டுமே தொழுது சேவித்தார்; அவர் போதும் மனிதர்களையோ சிலைகளையோ வணங்கியவரல்ல;படையல் வைத்தவரும் அல்ல‌.//

கடவுள் நேராகவே ஆபிரகாமுக்கு கட்சி தந்ததாகவும், அவருடன் நேரிடையாக பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் உள்ளது. சாராளுடனும் பேசி இருக்கிறார். அவ்வளவு நேரம் கூட இருந்து பேசி இருக்கிறார். பைபிளில் எழுதப்பட்டு உள்ளவற்றையே நாம் குறிப்பிடுகிறோம்.

//ஆபிரகாமை நம்ம ஊர் எம்ஜிஆருடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள் இன்னும் சில உண்மைகள் தெரியவரும்;ஒரு பிரபலமானவரை அநேகர் சொந்தங்கொண்டாடலாம்;ஆனாலும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமையுள்ள சந்ததி எதுவோ அதுவே நேரடி வாரிசாகும்;(நம்ம ஊர் எம்ஜிஆருக்கு வாரிசு இல்லை என்பது வேறு விஷயம்;நான் அவரது அரசியல் வாரிசுகளைச் சொல்லுகிறேன்.)//

ஆபிரஹாமின் முறைகளை முக்கியமாகக் கடைப் பிடிப்பது இஸ்லாமியரும், யூதர்களுமே. இவர்களே விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளுகின்றனர் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும். யூதரக்ளும் , அரேபியர்களும் பல பழக்க வழக்கங்களில் ஒத்து இருக்கின்றனர். அரேபியர்கள் தங்களை ஆபிரஹாமின் நேரடி சந்ததியாக கருதிக் கொள்ள எல்லா வாய்ப்பும் உரிமையும் உள்ளது. யூதர்களுக்கும், ஆபிரகாமுக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளதோ அதே தொடர்புதான் அரேபியருக்கும் ஆபிரகாமுக்கும். அரேபியர்கள் ஆபிரகாமை இப்ராஹீம் என்று அழைக்கின்றனர், அதுதான் வித்யாசம்.

லேவியராகமம்
3 அதிகாரம்

1. ஒருவன் சமாதான பலியைப் படைக்கவேண்டுமென்று, மாட்டுமந்தையில் எடுத்துச் செலுத்துவானாகில், அது காளையானாலும் சரி, பசுவானாலும் சரி, பழுதற்றிருப்பதை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் செலுத்தக்கடவன்.

2. அவன் தன் பலியின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக அதைக் கொல்லக்கடவன்; அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர் அதின் இரத்தத்தைப் பலிபீடத்தின்மேல் சுற்றிலும் தெளிக்கக்கடவர்கள்.

3. பின்பு சமாதான பலியிலே குடல்களை மூடிய கொழுப்பையும், குடல்களிலுள்ள கொழுப்பு முழுவதையும்,

4. இரண்டு குண்டிக்காய்களையும், அவைகளின்மேல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற கொழுப்பையும், குண்டிக்காய்களோடேகூடக் கல்லீரலின்மேல் இருக்கிற ஜவ்வையும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச் செலுத்துவானாக.

5. அதை ஆரோனின் குமாரர் பலிபீடத்து அக்கினியிலுள்ள கட்டைகளின்மேல் போட்டிருக்கும் சர்வாங்க தகனபலியின்மீதில் போட்டுத் தகனிக்கக்கடவர்கள்; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலி.

6. அவன் கர்த்தருக்குச் சமாதான பலியைப் படைக்கவேண்டுமென்று ஆட்டு மந்தையிலிருந்து எடுத்துச் செலுத்துவானாகில், அது ஆண் ஆனாலும் சரி, பெண் ஆனாலும் சரி, பழுதற்றிருப்பதைச் செலுத்துவானாக.

7. அவன் ஆட்டுக்குட்டியைப் பலியாகச் செலுத்தவேண்டுமானால், அதைக் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவந்து,

8. தன் பலியின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக அதைக் கொல்லக்கடவன்; அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரர் அதின் இரத்தத்தைப் பலிபீடத்தின்மேல் சுற்றிலும் தெளிக்கக்கடவர்கள்.

9. பின்பு அவன் சமாதான பலியிலே அதின் கொழுப்பையும், நடுவெலும்பிலிருந்து எடுத்த முழு வாலையும், குடல்களை மூடிய கொழுப்பையும், அவைகளின்மேல் இருக்கிற கொழுப்பு முழுவதையும்,

10. இரண்டு குண்டிக்காய்களையும், அவைகளின்மேல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற கொழுப்பையும், குண்டிக்காய்களோடேகூடக் கல்லீரலின்மேல் இருக்கிற ஜவ்வையும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவன்.

11. அதை ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்மேல் தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்கு இடும் தகன ஆகாரம்.

12. அவன் செலுத்துவது வெள்ளாடாயிருக்குமானால், அவன் அதை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவந்து,

13. அதின் தலையின்மேல் தன் கையை வைத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக அதைக் கொல்லக்கடவன்; அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரர் அதின் இரத்தத்தைப் பலிபீடத்தின்மேல் சுற்றிலும் தெளிக்கக்கடவர்கள்.

14. அவன் அதிலே குடல்களை மூடிய கொழுப்பையும், அவைகளின்மேலிருக்கிற கொழுப்பு முழுவதையும்,

15. இரண்டு குண்டிக்காய்களையும், அவைகளின்மேல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற கொழுப்பையும், குண்டிக்காய்களோடேகூடக் கல்லீரலின்மேல் இருக்கிற ஜவ்வையும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவன்.

16. ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்மேல் அவைகளைத் தகனிக்கக்கடவன்; இது சுகந்த வாசனையான தகன ஆகாரம்; கொழுப்பு முழுவதும் கர்த்தருடையது.

17. கொழுப்பையாவது இரத்தத்தையாவது நீங்கள் புசிக்கலாகாது; இது உங்கள் வாசஸ்தலங்கள் எங்கும் உங்கள் தலைமுறைதோறும் நித்திய கட்டளையாயிருக்கும் என்று சொல் என்றார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Share this blog

Facebook Twitter More...

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

அண்மைய பின்னூட்டங்கள்

Top Rated

Categories

டிச‌ம்ப‌ர் 09

Advertisements
%d bloggers like this: